Potpisan Sporazum o saradnji između Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Rafting asocijacije Srbije

Rafting asocijacija Srbije je potpisala sporazum o saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja - Univerziteta u Beogradu.

Predmet sporazuma je saradnja na unapređivanju i afirmaciji raftinga.

Učesnici u Sporazumu saglasno utvrđuju da će se realizacija saradnje koja je predmet ovog Sporazuma odvijati u obrazovnoj delatnosti, istraživačkim projektima i programima stručnog usavršavanja nastavnika.

Saradnja FSFV i RAS će se odvijati kroz permanentno stručno usavršavanje kadrova u raftingu, zajedničko učešće u projektima istraživačkog karaktera, stvaranje i unapređivanje postojećih materijalno-tehničkih uslova za bavljenje rafting-sportom i njihovo svrsishodno korišćenje, razmenu stručnih informacija, publikacija, literature i drugih oblika stručnog materijala i ostale vidove saradnje od interesa za obe strane, učesnice u Sporazumu.

Saradnja će se odvijati putem redovnih sastanaka predstavnika Fakulteta i Asocijacije, održavanja seminara, kurseva, javnih tribina i okruglih stolova kao i učešća u zajedničkim projektima.

Sporazum je sklopljen na period od pet godina.

Internet stranica Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove za fizičko vaspitanje u školama, sport i rekreaciju.

Kompleks Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja na Košutnjaku sastoji se od glavne zgrade, sale za vežbanje, studentskog doma i menze. Administartivna zgrada Fakulteta, namenski je građena od 1962 do 1968 i u najvećoj meri zadovoljava zahteve u vezi sa teorijskom nastavom, kako za potrebe predavanja tako i za potrebe teorijskih vežbi.

Polazeći od činjenice da je visoko obrazovanje osnov razvoja i ekonomskog napretka društva, zasnovanog na znanju, unapređenju ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Fakulteta je da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem.

Fаkultet sportа i fizičkog vаspitаnjа Univerzitetа u Beogrаdu sebe u budućnosti vidi kаo аktivnog i međunаrodno priznаtog činiocа u promovisаnju postojećeg i stvаrаnju novih znаnjа iz oblаsti fizičkog vаspitаnjа, sportа i srodnih nаučnih disciplinа u okviru visokoškolskog obrаzovаnjа nа svim nivoimа, utemeljenog nа ishodimа učenjа i principimа obrаzovаnjа tokom čitаvog životа.

Osnovni zadatak i misija Fakulteta su aktivnosti na realizovanju društvenih potreba za kvalitetno školovanim stručnjacima i naučnim radnicima, koji svoju delatnost vrše u dva velika sistema: obrazovanju i sportu, kao i zadovoljenje svih potreba društva za specijalizovano obrazovanim stručnjacima u ovoj oblasti. Fakultet organizuje studije na svim nivoima akademskih i strukovnih studija