Potpisan sporazum o saradnji FSFV Univerziteta u Nišu i RAS

Rafting asocijacija Srbije je potpisala sporazum o saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja - Univerziteta u Nišu.

Predmet sporazuma je saradnja na unapređivanju i afirmaciji raftinga.

Učesnici u Sporazumu saglasno utvrđuju da će se realizacija saradnje koja je predmet ovog Sporazuma odvijati u obrazovnoj delatnosti, istraživačkim projektima i programima stručnog usavršavanja nastavnika.

Saradnja FSFV i RAS će se odvijati kroz permanentno stručno usavršavanje kadrova u raftingu, zajedničko učešće u projektima istraživačkog karaktera, stvaranje i unapređivanje postojećih materijalno-tehničkih uslova za bavljenje rafting-sportom i njihovo svrsishodno korišćenje, razmenu stručnih informacija, publikacija, literature i drugih oblika stručnog materijala i ostale vidove saradnje od interesa za obe strane, učesnice u Sporazumu.

Saradnja će se odvijati putem redovnih sastanaka predstavnika Fakulteta i Asocijacije, održavanja seminara, kurseva, javnih tribina i okruglih stolova kao i učešća u zajedničkim projektima.

Sporazum je sklopljen na period od pet godina