Potpisan sporazum o saradnji FSFV Univerziteta u Nišu i RAS

Rafting asocijacija Srbije je potpisala sporazum o saradnji sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja - Univerziteta u Nišu.

Predmet sporazuma je saradnja na unapređivanju i afirmaciji raftinga.

Učesnici u Sporazumu saglasno utvrđuju da će se realizacija saradnje koja je predmet ovog Sporazuma odvijati u obrazovnoj delatnosti, istraživačkim projektima i programima stručnog usavršavanja nastavnika.

Saradnja FSFV i RAS će se odvijati kroz permanentno stručno usavršavanje kadrova u raftingu, zajedničko učešće u projektima istraživačkog karaktera, stvaranje i unapređivanje postojećih materijalno-tehničkih uslova za bavljenje rafting-sportom i njihovo svrsishodno korišćenje, razmenu stručnih informacija, publikacija, literature i drugih oblika stručnog materijala i ostale vidove saradnje od interesa za obe strane, učesnice u Sporazumu.

Saradnja će se odvijati putem redovnih sastanaka predstavnika Fakulteta i Asocijacije, održavanja seminara, kurseva, javnih tribina i okruglih stolova kao i učešća u zajedničkim projektima.

Sporazum je sklopljen na period od pet godina.

Stranica FSFV - Univerziteta u Nišu

Fakultet za Sport Univerziteta u Nišu je akreditovan kao državni fakultet u oblasti društveno-humanističkih nauka – sport, fizičko vaspitanje, rekreacija za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti. 

Na Fakultetu radi 50 nastavnika i saradnika: 21 redovni profesor, 9 vanrednih profesora, 13 docenata, 3 asistenata sa punim radnim vremenom i 25 angažovanih nastavnika sa drugih fakulteta sa nepunim radnim vremenom. Fakultet zapošljava 4 nenastavnih radnika u sledećim službama: Služba za opšte i pravne poslove, Služba za nastavu i studentska pitanja, Služba za materijalno-finansijske poslove, Biblioteka i Odeljenje za računarsko-informacione poslove (podaci do 2019. godine)

Nastavu na Fakultetu organizuju katedre. Za realizaciju praktične nastave na studijskim programima koriste se: Sportski centar ''Čair'', Gimnastički klub ''Niš", sportska sala Fakulteta (borilački sportovi, fitnes, korektivna gimnastika, ples, ritmička gimnastika i mnogobrojni izborni predmeti).

Biblioteka raspolaže savremenom literaturom sa preko 18069 bibliotečkih jedinica: 11219 knjiga, 81 monografije, 2735 časopisa, 4034 udžbenika, oko 253 doktorskih disertacija, magistarskih teza i specijalističkih radova, kao i odgovarajućom kompjuterskom opremom. (podaci do 2019. godine)

Fakultet je obezbedio zavidan nivo tehničke i informatičke opreme za realizaciju praktične nastave u skladu sa potrebama studijskih programa, koji se realizuju. U tom smislu Fakultet je obezbedio odgovarajuću tehničku opremu, sprave, rekvizite, video bimove, projektore, računare, laboratorijsku opremu, internet tehnologiju i drugo. Kabineti i učionički prostor su odgovarajuće opremljeni.